Project


European Regional Development Fund

The improvement of this website is carried out with financial assistance provided under the procedure BG16RFOP002-2.083 "Voucher scheme for the provision of information and communication technology services (ICT services) to micro, small and medium enterprises (SMEs)" under the Operational Program "Innovation and competitiveness ”2014-2020, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.


Европейския фонд за регионално развитие.


Усъвършенстването на интернет страницата се осъществява с финансова помощ, предоставена по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.